2017-10-17
  • Хэвлэх

 

2013 оны 01 дүгээрсарын 18

-

ны өдөрСоёл, спорт, аялал жуулчлалын

 

сайдЦ.ОюунгэрэлБНАСАУ

-

тай 2012

-

2014 оны хоорондсоёлын салбартхамтран ажиллаххөтөлбөрт гарынүсэг зурлаа

.

5.

Говь

Алтай аймгаас олдсон соёлын өвийг төрд тушаасанМ.Алтантүлхүүрийг 14 сая төгрөгөөр урамшууллаа

Говь

-

 Алтайаймгийн Халиунсумын нутагдахь хадныагуйгаас түүх,соёлындурсгалт зүйлболох мөнгөнзавья, савхан,шармал бумба,хорготой Аюушбурхан олсонМ.Алтантүлхүүрийг

,

Иргэнийхуулийн 118дугаар зүйлийн 118.3 дахь заалт, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 22дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2003 оны 23 дугаартогтоолоор батлагдсан “Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг алдаршуулах,урамшуулах журам”

-

ын 3.7, 5.6 дугаар заалтуудыг, тус яамны дэргэдэх “Түүх,соёлын дурсгалт зүйлийн зэрэглэл, үнэлгээг тодорхойлох мэргэжлийнзөвлөл”

-

ийн 2013 оны 01 дүгээр сарын 18

-

ний өдрийн шийдвэрийг тус тусүндэслэн

 

14 250 000 /арван дөрвөн сая хоёр зуун тавин мянга/ төгрөгийнурамшуулал олгохоор боллоо.

6.

Агуйт цахирын хадны оршуулгыг авран хамгаалав

 

Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан, Завханмандал сумдын зааг, Агуйт Цахируулын Ямаатын аманд байсан хадны оршуулгын талаар тус аймгийн ЗДТГ

-

ынаялал жуулчлалын мэргэжилтэн Б.Жавхлан 2012 оны 12 дугаар сарын 19

-

ндСоёлын өвийн хэлтсийн дарга Ц.Цэндсүрэнд мэдээлж хамгаалах талаархүсэлт тавьсан юм. Энэ хүсэлтийг холбогдох албан тушаалтан болонэрдэмтэн судлаачдад танилцуулан даруй хамгаалах нь зүйтэй гэж тогтожТөрийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2013 оны 1дүгээр сарын 25

-

ны өдрийн А/21 тоот тушаалаар 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйажлын хэсэг байгуулсан юм.

 

 Агуйт Цахир уул ньЗавхан аймгийнЭрдэнэхайрхансумын төвөөс баруунурагш 70 орчим км,Завханмандал сумынтөвөөс урагш 45орчим км

-

т сумдундын отрын бүстбайрладаг шохойлогчулуун давхрагатай

 

хадархаг намхан уулюм. Энэ уулын энгэрбэлээр түүхийн олонүед

 

холбогдохцөөнгүй булш байрладаг байна.

 

 Ажлын хэсгийнхэн дээрх оршуулгыг байгаа байдлаар нь гэрэл зураг дүрсбичлэг хийн баримтжуулж, тусгайлан бэлтгэсэн модон хайрцагт олдворуудыггэмтээлгүй

 

хайрцаглаж Улаанбаатар хотод тээвэрлэн авчирсан. Уголдворуудыг 1 дүгээр сарын 28

-

ны өдөр Монголын Үндэсний музейнхолбогдох албаны хүмүүсийг байлцуулан акт үйлдэж хүлээлгэн өгөв.

 

7.

Шинэчлэлийн засгийнгазрын “

11-11

” төвд ирсэнмэдээлэл

 

Шинэчлэлийн Засгийн газраасиргэдийн санал, хүсэлтийгхүлээн авах

“11-11”

төвийг 2012оны 10 дугаар сарын 12

-

ноосэхлүүлэн ажиллуулж байна. Уг

“11-

11” төвд иргэдээс ирүүлсэнсанал хүсэлтийг хүлээн авч,холбогдох хууль тогтоомжийн

 

хүрээнд шийдвэрлэж хариуг иргэдэд мэдэгдэн ажиллаж байна.Тухайлбал:

“11-

11 төв”

-

д 2012 оны 11 дүгээр сарын 12

-

ны өдрөөс эхлэн 1 дүгээр сарын 22

-

ныөдрийн

 

байдлаар ССАЖЯ

-

нд хандаж нийт 10 сувгаар /дуудлагаар, биечлэн,утсаар, цахим шуудан,твиттэр, мэссэж г.м/, санал хүсэлт 140 ,

 

шүүмжлэл 11,гомдол 16, талархал 2 ирсэн байна. Санал хүсэлтийн дийлэнх нь /99/ дуудлагаарирсэн байна. Асуудал хариуцсан яамны ажилтнууд зохих журмын дагуу хариултыгцаг тухайд

 

нь өгч байна.

Show me more about this topic 

Сэтгэгдэл