2017-10-18
  • Хэвлэх

Монгол Улс 2005 онд нэгдэн орсон Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай Конвенцийн Соёлын олон төрлийг хамгаалах Олон улсын Сангаас санхүүжүүлэх төслийн санал авч байна.

Соёлын бодлогыг боловсронгуй болгох, шинэчлэх, бүтцийн өөрчлөлт хийх, соёлын илэрхийллийн олон төрөл, бүтээлч сэтгэлгээ, соёлын үйлдвэрлэл, зах зээлийг дэмжих төслүүдэд Соёлын олон төрлийг хамгаалах сан хөгжиж буй орнуудад санхүүжилт өгдөг юм.Энэ ажлын хүрээнд 2014 оны 4 дүгээр сарын 14-ний дотор төслийн саналыг хүлээн авч ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комисс, ССАЖЯ-тай хамтран шалгаруулна.

Төслийг доорх вэб хуудсанд буй маягтын дагуу бүрдүүлж ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комисст хүргүүлнэ үү.

 Холбогдох дэлгэрэнгүй материалыг  www.unesco.org/ifcdхаягаар орж авна уу.

 

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ

Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар

Сэтгэгдэл