2017-10-18
  • Хэвлэх

        Зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарт хэрэгжиж буй соёлын барилга байгууламжийн ажлын явц, гүйцэтгэл, санхүүжилтийн талаар буруу ташаа мэдээлэл гарч байна. 

             Говь-Алтай аймгийн 500 хүний суудалтай “Алтай чуулга”-ын барилгыг “Заг” ХХК нь 2009 оноос эхлэн батлагдсан  төсөвт өртөг болох 4.700,0 сая төгрөгт багтаан гэрээнд заасан хугацаанд  чанартай барьж дуусгаж байгааг захиалагч  байгууллагын зүгээс  хэвлэл мэдээллээр гаргасан буруу ташаа мэдээлэлд залруулга өгч байна.  Одоогоор “Заг” ХХК нь Алтай чуулгын барилгын гүйцэтгэлд 2009-2013 онд нийт   4.600,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг авч, барилгын ажил 95 хувийн гүйцэтгэлтэй байгааг мэдэгдье.

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ 2014 ОН

Сэтгэгдэл