"Монгол хөөмэй" хөтөлбөр

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 
ТОГТООЛ

 

                                                          2007 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр                   Дугаар 159                          Улаанбаатар хот

 

 

 “Монгол хөөмий” хөтөлбөр батлах тухай


            Монгол Улсын төрөөс баримтлах соёлын бодлого, Ерөнхийлөгчийн 2006 оны 1 дүгээр зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

            1. “Монгол хөөмий” хөтөлбөрийг 1 дүгээр хавсралтын ёсоор, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд уялдуулан Зохицуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтын ёсоор, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 3 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

          2. “Монгол хөөмий” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн төсөвт тусгаж байхыг Сангийн сайд Н.Баяртсайханд, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар ханган, дотоод, гадаадын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг Зохицуулах хорооны дарга бөгөөд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ө.Энхтүвшинд тус тус даалгасугай.

           3. “Монгол хөөмий” хөтөлбөрийг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
             

                                                Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                  М.ЭНХБОЛД      
       
                                            Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд                                  Ө.ЭНХТҮВШИН

 

“МОНГОЛ ХӨӨМИЙ” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ    АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх

  хугацаа

Санхүүжилт

 (сая төгрөг),

 эх үүсвэр

Санхүүжилтийг

   хариуцах

 байгууллага

   Арга хэмжээг

 зохион байгуулах   

   байгууллага

                                    1. Хөөмийн урлагийн судалгааны талаар

 

1.

 

Монгол хөөмий (уянгын болон хархираа)-г хадгалж хамгаалах асуудлыг судлах үндэсний багийг томилон ажиллуулах

 

 

 

 

   2007

 

 

   

 

     -

Боловсрол,

соёл, шинжлэх

ухааны яам,

Зохицуулах

хороо

 

Боловсрол,

соёл, шинжлэх

ухааны яам,

Зохицуулах хороо            

 

2.

 

Үндэсний баг хээрийн шинжилгээ, судалгаа хийх 2 жилийн ажлын төлөвлөгөө, төсөв боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлж ажиллах

 

 

 

 2008-2009

 

 

 

    6.0

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн

сан,

ЮНЕСКО-гийн

Монголын

үндэсний

комисс

 

 

Монгол хөөмийг

хадгалж хамгаалах асуудлыг судлах

үндэсний баг

 

 

              

 

3.

 

Хөөмийчдийн каталоги гаргаж хэвлүүлэх

 

  

 2007-2008

 

  

    2.0

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн

сан

Монгол хөөмийг

хадгалж хамгаалах асуудлыг судлах

үндэсний баг,

“Монгол хөөмий”

холбоо

 

4.

 

Монгол хөөмийг хадгалж хамгаалах асуудлыг судлах үндэсний багийн

жил бүрийн ажлын тайлангийн

болон эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж цаашдын зорилгыг тодорхойлох

 

 

 

 

 2008.XII

 2009.XII

 

 

  

    2.0

 

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн

сан

 

Боловсрол,

соёл, шинжлэх

ухааны яам,

Зохицуулах хороо            

 

5.

 

Монгол угсаатны хөгжим, аман   болон биет бус соёлын өвийн

музей-судалгааны төв лаборатори байгуулж ажиллуулах

 

 2008-2010

 

  180.0

/үүний

110 сая нь

гадаадын тусламж/

 

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн

сан

Боловсрол, соёл,  шинжлэх ухааны яам  болон Морин хуур,

уртын дуу, хөөмий,    бий биелэг зэрэг    ардын урлагийн    төрөл зүйлийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдийн    хэрэгжилтийг     зохион  байгуулах зөвлөл, хороо болон энэ чиглэлээр

хамтран ажиллах гадаадын  байгууллагууд

 

6.

 

Монгол хөөмийн судалгааны ном   (СD, VCD-тэй) хэвлүүлэх

 

2009, 2012,

   2015

 

   3.0

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн

сан

Зохицуулах хороо,

“Монгол хөөмий”

холбоо

 

7.

 

Монгол хөөмийн ерөнхий  танилцуулга-товхимол хэвлүүлэх

 

   2008

 

   1.2

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн

сан

“Монгол хөөмий”

холбоо

 

8.

 

Хөөмийн чиглэлээр олон улсын хамтарсан судалгаа явуулах

 

 

 2010-2011

 

  

   11.0

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн     сан

Боловсрол, соёл,

шинжлэх ухааны яам,

Зохицуулах хороо            

 

9.

 

“Хөөмийн урлаг” судалгааны

хамтын бүтээл хэвлүүлэх

 

  

    2012

 

  

   15.0

 

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн

сан

 

 

 

 

Боловсрол, соёл,

шинжлэх ухааны яам,

Зохицуулах хороо            

 

10.

 

Хөөмийн урлагийн талаар улс,

аймаг, холбогдох байгууллагын

бүртгэл-мэдээллийн санг  

бүрдүүлж, жил тутам баяжуулан

ажиллах

 

 

 

 2008-2014

 

 

  

 

   7.0

Утга соёлын

өвийн үндэсний

төв, аймаг,

нийслэлийн

Засаг даргын Тамгын газар,

аймгийн музей, сумын соёлын

төв

 

Утга соёлын өвийн үндэсний төв,аймаг, нийслэлийн Засаг

даргын Тамгын

газар, аймгийн

музей, сумын

соёлын төв

                             2. Хөөмийн урлагийн сургалт, сурталчилгааны талаар

1.

“Монгол хөөмий” хөтөлбөрийн агуулга, зорилт, хэрэгжүүлэх    арга хэмжээний талаар холбогдох байгууллага, ажилтнуудын дунд сургалт-семинар зохион байгуулах

 

 

 

   2008

 

 

   2.5

 

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан

 

 

 

Боловсрол, соёл,  шинжлэх ухааны яам,

Зохицуулах хороо            

 

2.

Аймаг, нийслэл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг жил бүр гаргаж, хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийн Зохицуулах хороонд мэдээлэх.

 

 

 2008-2014

  

 

     -

  

 

     -

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам,

аймаг, нийслэлийн Боловсрол,соёлын

болон Соёл,урлагийн

газар

3.

Судалгаа хийсний үндсэн дээр бололцоотой зарим сургуульд  хөөмийн албан болон албан

бус сургалт явуулах

 

 

 2008-2014

  

     -

 

Тухайн

сургуулиуд

Аймаг, нийслэлийн Боловсрол,

соёлын газар, сургуулийн

захиргаад

4.

Монголын хөөмийчдийн анхдугаар чуулга уулзалт, наадам зохион байгуулах

 

  

   2008

 

  

    6.0

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

ЮНЕСКО-гийн

Монголын   үндэсний     комисс

Боловсрол, соёл,  шинжлэх ухааны яам,

Зохицуулах хороо            

 

5.

Монгол Улсын хэмжээнд хөөмийн наадмыг бүсчилэн зохион

байгуулах

 

 

 2009, 2012

 

 

   10.0

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Аймаг,

нийслэлийн

Засаг даргын Тамгын газар

Зохицуулах хороо,            

аймгуудын Засаг

даргын Тамгын

газар, Боловсрол,

соёлын газар

 

6.

 

Олон улсын хөөмийчдийн наадмыг Улаанбаатар хотод зохион

байгуулах

 

 

 2009, 2012

 

 

   61.0

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

ЮНЕСКО-гийн

Монголын   үндэсний     комисс

Боловсрол, соёл,  шинжлэх ухааны яам,

Зохицуулах хороо,

“Монгол хөөмий”

холбоо             

 

 

7.

 

Монгол хөөмийн тухай цуврал баримтат кино бүтээх

 

  

 2008-2014

 

  

   14.0

Соёл, урлаг

хөгжүүлэх сан,

Шинжлэх ухаан,

технологийн

сан

Зохицуулах хороо,           

“Монгол кино”     нэгтгэл,

“Соёл Эрдэнэ” студи

                          3. Хөөмийн урлагийг хадгалж хамгаалах, хөөмийчдийг

                                      тодруулан алдаршуулах талаар

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР