2019-10-08
  • Хэвлэх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Хөгжмийн том хэлбэрийн бүтээлийг улсын санд худалдан авах журам"-ын дагуу бүтээлийг 2019 оны 10 дугаар сарын 01-14-ны хооронд ЗГХА Соёл, урлагийн газарт хүлээн авч байна.
Улсын санд худалдан авах үйл ажиллагааны удирдамжтай танилцана уу.