2018-12-10
  • Хэвлэх

Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн улсын тооллогын ажлыг зохион байгуулах Улсын комиссоос бүртгэл, тооллогын ажлын арга зүйн сургалтыг Орхон аймгийн төв Эрдэнэт хотод 2018 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр зохион байгууллаа. Тооллогын арга зүйн Хойд бүсийн сургалтад Орхон, Булган, Хөвсгөл, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллогын салбар комиссын гишүүд оролцлоо.

Сургалтыг Соёл, урлагийн газрын дарга, Тооллогын Улсын комиссын дарга Г.Эрдэнэбат нээлээ. Энэ удаагийн тооллого нээлттэй, ил тод, шилэн байдлаар явагдаж статистик тоон мэдээллийг харуулах веб хуудсыг Соёл, урлагийн газар болон Соёлын өвийн үндэсний төвийн веб сайтын үндсэн цэсний хэсэгт байршуулан олон нийтэд тооллогын дүн мэдээг аймаг, сум, музей тус бүрээр, төрөл зүйлээр /PIE/ чарт хэлбэрээр харуулна.

Улсын комиссоос тооллогын ажлын арга зүйн сургалтыг улсын хэмжээнд бүсчилэн зохион байгуулж байгаа нь тооллогыг нэгдсэн арга зүйгээр хангахад ач холбогдолтой болж байгаа юм.  Сургалтыг нийт 6 бүсэд зохион байгуулж байгаа бөгөөд сургалтад улсын болон аймгийн музей, мэргэжлийн хяналтын соёлын хяналтын байцаагч, аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн зэрэг албан тушаалтнуудаас бүрдсэн хөдлөх дурсгалт зүйлийн улсын тооллогын салбар комиссийн гишүүд оролцож байна.  

2018 оны 12 дугаар сарын 14-нд Говийн бүсийн сургалт Дундговь аймгийн Мандалговьд болох ба Дундговь, Өмнөговь, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгууд, 2018 оны 12 дугаар сарын 16-нд Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийг хамруулсан Зүүн бүсийн сургалт тус тус зохион байгуулагдана.

---о0о---