• Нүүр хуудас
  • /
  • Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа Соёл, урлагийн салбарын стандартууд

Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа Соёл, урлагийн салбарын стандартууд

       Энэхүү стандарт нь нийт номын сангуудын орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих                 үндсэн шаардлагыг тогтооно. 

         Энэхүү стандарт нь музейн үйл ажиллагаанд хамаарах бөгөөд музейн үйл ажиллагаа             эрхлэх зөвшөөрөл олгох, тэдгээрийн түвшинг тогтооход хэрэглэнэ

         Энэхүү стандарт нь театр, чуулга, филармоний орчны нөхцөл, үйл ажиллагаанд тавих            шаардлагыг тогтооно. 

  • Архив, номын сангийн өв санг хадгалж хамгаалахад тавигдах шаардлага MNS ISO  11799 - 2007 19х

          Энэхүү олон улсын стандарт нь архив, номын сангийн өв санг удаан хугацаагаар                      хадгалах зориулалтын фондуудад хамаарах бөгөөд барилга байшин барьж, байнга                  ашиглах, 

  • “Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн. Үндсэн төрлүүд. Нэр томьёо MNS 5419: 2004

         Энэхүү стандарт нь хэвлэмэл бүтээгдэхүүний үндсэн төрөл, тэдгээрийн нэр томьёог                тогтооно.

  • “Номзүйн бичилт. Ерөнхий шаардлага MNS 5271: 2012 41х

        Энэхүү стандарт нь номын сан, шинжлэх ухаан-техникийн мэдээллийн байгууллага,                архив, хэвлэх үйлдвэр, хэвлэлийн газар, номын худалдаа зэрэг номзүйн үйл ажиллагааг

  • “Аудио, видео материалын номзүйн  бичилт MNS 5638: 2012 21х

         Энэхүү стандарт нь номын сан, шинжлэх ухаан-техникийн мэдээллийн байгууллага,                 архив, хэвлэх үйлдвэр, хэвлэлийн газар,номын худалдаа зэрэг номзүйн үйл ажиллагааг

  • “Нотны хэвлэлийн номзүйн бичилтMNS 5639: 2012  21х

Энэхүү стандарт нь номын сан, шинжлэх ухаан-техникийн мэдээллийн байгууллага, архив, хэвлэх үйлдвэр, хэвлэлийн газар,номын худалдаа зэрэг номзүйн үйл ажиллагааг

  • “Газрын зургийн материалын номзүйн бичилт” MNS  6334 - 2012 24х

Энэ стандартаар номын сан, шинжлэх ухаан-техникийн мэдээллийн байгууллага, архив, хэвлэх үйлдвэр, хэвлэлийн газар, номын худалдаа зэрэг номзүйн үйл ажиллагааг

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ