Соёл, урлагийн салбарын нэгдсэн үзүүлэлт

6.1. СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 
           

Үзүүлэлт

2009

2010

2011

2012

1

Соёл, урлагийн байгууллагын тоо/Бүгд

834

821

821

819

Үүнээс:

Урлагийн байгууллага (театр, чуулга, цирк)

36

36

36

36

Музей

38

41

42

43

Нийтийн номын сан

368

373

373

377

Соёлын төв, ордон

340

341

341

342

Кино үзвэрийн байгууллага

52

30

29

21

2

Нийт ажиллагчдын тоо

5,888

6,233

6,457

6,845

Үүнээс:

Урлагийн байгууллага (театр, чуулга, цирк)

2,365

2,656

2,719

2,800

Музей

528

612

635

646

Нийтийн номын сан

465

461

478

515

Соёлын төв, ордон

2,359

2,321

2,428

2,602

Киноны байгууллага

171

183

197

282

3

Нийт ажиллагчдын бүтэц

     

6,845

Үүнээс:

Захиргаа, аж ахуйн ажиллагчид

2,175

2,395

2,477

2,682

Мэргэжлийн ажиллагчид

2,160

2,074

2,174

2,272

Уран бүтээлчид

1,553

1,764

1,806

1,891

4

Соёл, урлагийн байгууллагаар нийт үйлчлүүлэгчид (давхардсан тоогоор)

8,618,576

8,265,963

10,006,960

8,834,628

Үүнээс:

Урлагийн байгууллага (үзэгчид)

2,859,461

1,936,571

1,974,881

1,476,776

Музей (үзэгчид)

368,738

416,037

517,436

598,591

Нийтийн номын сан (байнгын уншигчид)

275,008

297,436

289,604

305,928

Соёлын төв, ордон (үйлчлүүлэгчид, үзэгчид)

4,289,748

4,565,199

5,308,304

4,676,206

Кино үзвэрийн байгууллага (үзэгчид)

825,621

1,050,720

1,916,735

1,777,127

5

Нэг байгууллагад ногдох үйлчлүүлэгчдийн тоо

10,334

10,068

12,189

10,787

6

Соёл, урлагийн байгууллагын суудлын тоо/Бүгд

110,856

114,185

115,464

117,438

Үүнээс:

Урлагийн байгууллага (театр, чуулга, цирк)

15,151

15,765

15,796

15,796

Нийтийн номын сан

10,367

10,480

10,540

10,717

Соёлын төв, ордон

85,338

87,940

89,128

90,925

7

Тухайн жилд шинээр туурвисан уран бүтээлийн тоо

161

136

155

165

8

Тухайн жилд шинээр туурвисан уран бүтээлд зарцуулсан зардал (сая төг)

1,084.1

1,117.8

1,185.4

1,542.2

9

Нэг шинэ уран бүтээлд ногдох зардал (сая төг)

6.7

8.2

7.6

9.3

10

Соёл, урлагийн салбарын урсгал зардлын нийт санхүүжилт (сая төг)

28,703.2

33,367.9

40,936.4

57,339.3

11

Соёл, урлагийн салбарын урсгал зардлын нийт санхүүжилтэд улсын төсвийн эзлэх хувь

78.5

82.5

083

81.7

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ