Соёл, урлагийн дэмжих сангийн дүрэм

 

 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ